VindIn bygger och driver vindkraftverk dels på ägarbolagens marker, dels på arrenderade marker. Markägare som vill arrendera ut mark för vindkraftändamål kan kontakta VindIn.

VindIn erbjuder:

  • Konkurrenskraftiga ersättningar för markupplåtelse.
  • Finansiell kraft att uppföra vindkraftverk.
  • Långsiktig planering att driva verken och producera el.