ÄR DU MARKÄGARE OCH VILL ARRENDERA UT MARK FÖR VINDKRAFTSÄNDAMÅL?

VindIn bygger och driver vindkraftverk dels på ägarbolagens marker, dels på arrenderade marker. Markägare som vill arrendera ut mark för vindkraftändamål kan kontakta VindIn.

VindIn erbjuder:

  • Konkurrenskraftiga ersättningar för markupplåtelse.
  • Finansiell kraft att uppföra vindkraftverk.
  • Långsiktig planering att driva verken och producera el.