ÖVERSIKT VINDPARK PREEM LYSEKIL

Antal verk: 5 st verk

Effekt: ca 15 MW

Navhöjd: ca 90 -105 meter Rotordiameter ca 90 – 110 m

Totalhöjd: < 150 m

Elproduktion: 55- 65 GWh

Status: Alla tillstånd klara

 

AKTUELLT VINDPARK PREEM LYSEKIL

En ansökan är nu inlämnad till Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län. Totalt planerar VindIn uppföra sju vindkraftverk i området, fyra på marker som ägs av Preem AB, och tre på närliggande marker med andra ägare. Alla verken planeras att läggas på höjdområden i området, mellan 40 och 70 m över mark och kommer i huvudsak att […]

Read more

Vid samrådet med kringboende i Lysekil den 16 augusti åtog sig VindIn att redovisa rapporter som beskriver hur vindkraftetablering kan inverka på fastighetspriserna i närområdet. Vi vill tipsa på följande rapporter: Rapport från Svensk Vindenergi sept 2010. ”Vindkraft i sikte. Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft?” Författare är T Sigurdson, M Lundberg, E Andersson, […]

Read more

Följande aktiviteter pågår för närvarande: Förprojektering av infrastruktur som vägar och kabelgravar etc. och anslutning till befintligt nät Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av effekter på fauna, djurliv, fåglar samt bevarande av fornminnen. – ett antal utredningar pågår inom de olika områdena.. Färdigställande av samrådsutställning med fotomontage, kartor och övrigt informationsmaterial till Öppet Hus utställningen

Read more